Kontor hemma

En väldigt vanlig fråga är om man som företagare får ta betalt från sitt företag för att man har sitt kontor hemma.

Näringsidkare

Näringsidkare är man när man har enskild firma eller är delägare i handelsbolag / kommanditbolag.

Ingen särskilt inredd lokal i den egna bostaden

Om man inte har en särskilt inredd lokal i den egna bostaden får man göra följande schablonavdrag:

  • 2000 kr per år om arbetsrummet finns i en fastighet du eller din maka/make äger.
  • 4000 kr per år om arbetsrummet finns i en bostadsrätt eller hyresrätt.

Du får inte dra av för några andra merkostnader då alla merkostnader anses inräknade i schablonavdraget.

För att schablonavdraget skall medges måste följande förutsättningar vara uppfyllda

  • Du har arbetat minst 800 timmar i din bostad.
    Normal årsarbetstid är ca 2024 timmar vilket gör att 800 timmar per år ger ett snitt på 15-16 timmar i veckan.
  • Det får inte vara arbetsuppgifter som du lika gärna kunde ha gjort i en särskild lokal som har har för din verksamhet.

Särskilt anpassad lokal i bostaden

Om du har en särskilt anpassad del i bostaden som pga anpassningen inte kan användas som bostad kan du få avdrag för skälig del av hyra, värme, vatten m.m.

Särskilda kostnader för verksamheten, t ex speciell ventilation, får du också avdrag för. Du kan däremot inte få avdrag för allmänna reparationer (t ex ommålning av husfasad).

Observera att du inte kan få avdrag för räntor och tomträttsavgäld eftersom du får det avdraget i inkomstslaget kapital.

Sammanfattningsvis betyder ovanstående att du räknar ihop dina kostnader för boendet (exklusive räntekostnader/tomträttsavgäld) och fördelar kostnaden utifrån hur stor del av bostaden som är särskilt inredd som lokal.

Om bostaden ägs av maka/make gäller samma sak som om du äger bostaden.

Delägare i fåmansföretag (aktiebolag)

Om man är delägare i fåmansföretag gäller följande

  • Företaget kan betala hyresersättning till dig som hyresvärd förutsatt att företaget har ett reellt påvisbart behov av lokalen, hyresavtal upprättas och hyran inte är högre än marknadsmässig hyra.
  • Hyresvärden får i begränsad omfattning dra av för merkostnader av uthyrningen (mer detaljer nedan).
  • Hyresvärden tar upp hyresinkomsten som inkomst av kapital i sin personliga deklaration.

Hyresinkomster ska vid uthyrning av privatbostadsfastighet, privatbostad eller hyreslägenhet, beskattas som inkomst av kapital.

För att hyresintäkten ska tas upp som inkomst av kapital hos delägaren måste företaget hyra ett definierat utrymme i delägarens bostad. Det måste finnas ett hyresavtal där utrymme och förutsättningar definieras.

Om företaget inte har något behov av att hyra utrymmet eller om avtal saknas ska hyresintäkter tas upp som lön hos delägaren.

Om hyran inte är marknadsmässig (dvs om överhyra tas ut), beskattas den överskjutande delen som lön. För delägare som inte är verksam i företaget beskattas hela hyran i inkomstslaget kapital men överhyran behandlas som utdelning hos såväl delägaren som företaget.

För delägare som inte är verksam i företaget i betydande omfattning och som inte har företaget som arbetsgivare, gäller vanliga avdragsregler för den erhållna hyran. Det innebär att från hyresintäkten medges avdrag med 40 000 kr samt därutöver 20% av hyresintäkten vid uthyrning av småhus och vid annan uthyrning avdrag för den del av hyran/avgiften som belöper på den uthyrda delen.

Delägare som är anställda i företaget medges inte avdrag enligt schablon. Istället medges ett skäligt avdrag för de faktiska merkostnader som har uppkommit pga uthyrningen. Denna begränsning gäller även för den som hyr ut lokal till fåmansföretag i vilket närstående person är anställd.

Om uthyrningen endast avser enstaka kontorsrum eller garage kan de direkta merkostnaderna utgöras av elektricitet, uppvärmning, slitage o dyl som beror på att företaget använt detta utrymme.

Den begränsade avdragsrätten gäller också om uthyrning sker till företag som ingår i samma intressegemenskap som fåmansföretaget/arbetsgivaren.

Marknadsmässig hyra

Hyra för kontorslokaler brukar anges i kvadratmeterhyra per år.

I Stockholms innerstad är låg hyresnivåerna på ca 1800 kr/kvm till 4600 kr/kvm från Södermalm till Stureplan.

Ett kontorsrum på ca 10 kvm bör alltså inte ha mer än ca 1500 kr/mån i hyra på Södermalm. Är vi utanför innerstan bör prisbilden bli lägre.

Disclaimer / friskrivning

Ovanstående information var aktuell vid denna artikels publicering. Skatteverket bedömer avdrag / ersättningar från fall till fall och man kan aldrig garantera Skatteverkets bedömning i enskilda fall.

Informationen given på denna sida är ett sammandrag av regelverket och gör inget anspråk på att vara heltäckande. Om ni vill ha heltäckande information hänvisar vi till Skatteverkets hemsida och egna broschyrer.

Ekonomibolaget Notima AB